Privacyverklaring StoerLeesVoer

BEGRIPSBEPALINGEN

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
 • persoonsgegevens: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 • verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens. Daaronder wordt in ieder geval verstaan het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwisselen of vernietigen van gegevens;
 • bestand: elk samenhangend geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens bij elkaar of gescheiden van elkaar wordt verzameld, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;
 • verantwoordelijke: degene die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Verantwoordelijke kan zijn een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een bestuursorgaan;
 • bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreekse gezag te zijn onderworpen;
 • betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;
 • derde: ieder ander dan de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;
 • ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt;
 • toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat persoonsgegevens over hem worden verwerkt;
 • verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens
 • verzamelen van persoonsgegevens: het verkrijgen van persoonsgegevens

BEREIK

Dit reglement is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Het is eveneens van toepassing op de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.

Dit reglement heeft betrekking op de verwerkingen van persoonsgegevens van bezoekers van MamaScrapelle op haar website www.stoerleesvoer.nl en op haar social media kanalen.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Ellen Snuverink kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u reacties achter laat op de website www.stoerleesvoer.nl of op social media kanalen van MamaScrapelle. In sommige gevallen met winacties heb ik toestemming nodig om uw gegevens door te geven aan de sponsor van de prijs.

Ellen Snuverink kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • e-mailadres
 • IP adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Er worden uitdrukkelijk geen gegevens gevraagd over ras, politieke gezindheid, seksuele leven of het lidmaatschap van een vakvereniging en strafrechtelijke persoonsgegevens.

Ellen Snuverink heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Zij kan ook niet controleren of zij toestemming hebben van hun ouders/opvoeders. Het is altijd verstandig om als ouder/opvoeder betrokken te zijn bij de online activiteiten van je kind. Bent u er van overtuigd dat er zonder toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige neemt u dan contact op met ellen@mamascrapelle.nl Dan verwijderen wij deze informatie.

GEGEVENSVERWERVING

Gegevens worden door Ellen Snuverink verkregen doordat u een reactie achterlaat op de website www.stoerleesvoer.nl of omdat u reageert op Social Media kanalen als Twitter, Facebook en Instagram. In sommige gevallen is er contact via de mail.

Indien op andere wijze gegevens van u worden verworven krijgt u na de verwerving en de verwerking ervan een bericht waarbij u, afhankelijk van de soort persoonsgegevens en het doel ervan, uw toestemming kunt bevestigen of uw gegevens kunt verwijderen.

Waarom ik uw gegevens nodig heb

Communicatie – over een gewonnen prijs en versturen van mailtjes dat er een blog gepost is.

Gebruik van diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren.

Communicatie

Ellen Snuverink verwerkt ook persoonsgegevens om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Soms vragen we u naar uw persoonlijke gegevens, zoals uw postadres, die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde plekken.

COOKIES

Op de website www.stoerleesvoer.nl van Ellen Snuverink worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder een deel van een IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ellen Snuverink gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Functionele cookies

Deze cookies zijn nodig om de site te laten werken. Bijvoorbeeld als je inlogt op je gebruikersaccount. Door permanente cookies kunnen we ervoor zorgen dat u bepaalde acties niet steeds opnieuw hoeft uit te voeren. We herkennen de voorkeuren die u hebt opgegeven. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Sessie cookies worden bij het sluiten van de browser automatisch verwijderd. We onthouden deze sessie cookies alleen om tijdens een bezoek e.e.a. af te stemmen op uw voorkeuren.

Analytische cookies.

Google analytics

Ellen Snuverink maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Gegevens delen is uitgezet voor Google Analytics. Ook het delen van gegevens voor advertentie doeleinden is uit gezet.

De alsnog verkregen informatie wordt, geanonimiseerd en met inbegrip van een deel van het geanonimiseerde adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. https://www.google.com/intl/nl/policies/technologies/ads/

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Ellen Snuverink te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Ellen Snuverink heeft hier geen invloed op.

Ellen Snuverink heeft Google geen toestemming gegeven om via www.stoerleesvoer.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Tracking cookies

Op onze website vindt u buttons waarmee u onze berichten of pagina’s kunt promoten op social media. Denk aan het ‘liken’ via facebook of een ‘tweet’ versturen via Twitter. Deze buttons werken via stukjes code die van de social media platformen zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. De social media platformen geven in hun privacyverklaring aan wat ze via de cookies met uw gegevens doen. U kunt op de verschillende platformen uw privacy instellingen wijzigen.

GEGEVENSVERWERKING

Persoonsgegevens worden op een transparante wijze en in overeenstemming met de wet en dit reglement op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Mochten lezers van www.stoerleesvoer.nl  reacties achter laten op de blog dan geven zij toestemming om deze reacties publiekelijk te laten zien op de website.

Deelnemers van winacties geven daarbij ook toestemming om hun naam op de winnaarspagina te laten plaatsen.

In sommige gevallen is het nodig dat Ellen Snuverink van prijswinnaars email en adresgegevens opvraagt voor het verzenden van een gewonnen prijs. Deze gegevens zullen eenmalig worden verstrekt aan de sponsor.

Deelnemers van winacties worden hier op gewezen bij voorwaarden van de winactie.

Ellen Snuverink maakt geen automatische profielen uit verkregen persoonsgegevens en er vindt ook geen geautomatiseerde besluitvorming plaats a.d.h.v. verkregen persoonsgegevens of profielen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ellen Snuverink neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

HOE LANG Ellen Snuverink GEGEVENS BEWAART

Ellen Snuverink bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals het toezenden van een gewonnen prijs.

DELEN MET ANDEREN

Ellen Snuverink verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een gewonnen winactie en het ontvangen van de prijs.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Algemeen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ellen@mamascrapelle.nl

Cookies

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie mag worden verzonden. Indien u functionele cookies uitschakelt zullen een aantal functies op de website niet meer werken (zoals inloggen).

Reactietermijn

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij u een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Ellen Snuverink zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op een dergelijk verzoek en/ of bezwaar reageren.

Indien u een klacht heeft, die u niet met mij heeft kunnen oplossen, dan kunt u deze indienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

BEVEILIGEN

Ellen Snuverink neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website www.stoerleesvoer.nl  maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID

www.stoerleesvoer.nl is een website van Ellen Snuverink

De verantwoordelijke is Ellen Snuverink

De verantwoordelijke is als volgt te bereiken:

Adriaan Pauwstraat 35

2613CX Delft

ellen@stoerleesvoer.nl

0631044422

De verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de verwerking en het beheer van de gegevens; onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke kan een beheerder worden belast met het feitelijke beheer van de persoonsgegevens, maar dit is niet verplicht bij kleinschalige persoonsgegevensverwerking zoals bij Ellen Snuverink het geval is.

De verantwoordelijkheid van verantwoordelijke geldt onverminderd indien de verwerking plaats vindt door een bewerker; dit wordt geregeld in een overeenkomst (of door middel van een andere rechtshandeling) tussen bewerker en verantwoordelijke.

ONVOORZIEN

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de verantwoordelijke, met inachtneming van het bepaalde in de wet en het doel en de strekking van dit reglement.

Delen is enorm lief